Regulamin warsztatów

Z DNIA 15.07.2018r.

 1. Organizatorem warsztatów jest Bernadeta Szyszkowska „Szyszka Dziergajka Handmade”. Firma zarejestrowana pod adresem 05-500 Piaseczno, ul. Gen. Grochowskiego 1/6 – zwana dalej Organizatorem.
 2. Warsztaty odbywają się w wybranych przedszkolach, szkołach oraz miejscach przyjaznych dzieciom.
 3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci powyżej 5 roku życia, w odpowiednich grupach wiekowych. Jeśli prowadzący zajęcia uzna, że wiek kursanta jest nieodpowiedni, może nie zgodzić się na jego udział w warsztatach.
 4. Dzieci mogą uczestniczyć w warsztatach pod warunkiem zgłoszenia ich udziału w zajęciach przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz złożenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach. Pisemną zgodą jest dokonanie rezerwacji i płatności poprzez stronę www.szyszkadziergajka.pl
 5.  Udział w zajęciach jest płatny. Koszt uczestnictwa podany jest przy ofercie zajęć.
 6. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez formularz rezerwacji, który znajduje się na stronie www.szyszkadziergajka.pl w zakładce sklep/warsztaty. Po dokonanej rezerwacji płatność następuje  poprzez serwis Przelewy24.
 7. Zgłoszenie na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów oraz cennika. Jest także równoznaczne ze złożeniem wiążącego zamówienia.
 8. Płatność za warsztaty jest dokonywana natychmiast po dokonaniu rezerwacji poprzez serwis Przelewy24 i stanowi jedyną formę rezerwacji i płatności on-line.
 9. Wniesiona opłata jest bezzwrotna. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w warsztatach lub rezygnacji z udziału w nich, istnieje możliwość wskazania innej osoby, która weźmie udział w zajęciach zamiast osoby rezygnującej, jednakże nie później niż 24 h przed terminem kursu.
 10. W przypadku rezygnacji z warsztatów z powodu ważnych przyczyn losowych, co najmniej na 8 dni przed rozpoczęciem zajęć, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy. Zwrot nastąpi przelewem.
 11. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaty z tytułu rezerwacji kursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nie otwarcia warsztatów w przypadku gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 3. Organizator w takim przypadku poinformuje pozostałych uczestników warsztatów drogą meilową.
 13. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania regulaminu.
 14. Uczestnicy zajęć ponoszą także odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z ich powodu (na zdrowiu i mieniu, w trakcie trwania warsztatów). W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich powodu ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie. W przypadku niezastosowania się do powyższych wytycznych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (np. wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku uczestnik zajęć ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr konta (w ciągu 3 dni) lub wyboru innego rodzaju zajęć, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych zajęć, o ile na wybranych zajęciach będą jeszcze wolne miejsca.
 17. Zgłaszając udział w zajęciach uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla organizacji zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 18. Na potrzeby marketingowe Organizator będzie wykonywał zdjęcia warsztatów. Osoby, które nie wyrażają zgody na publikację wizerunku swojego lub dziecka, proszone są o wysłanie wiadomości e-mail z informacją “Nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku” na adres: kontakt@szyszkadziergajka.pl. Brak wiadomości o w/w treści rozumiany jest jako akceptacja na publikację wizerunku.
 19. Rejestracja na zajęcia jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie drogą mailową informacji o przyszłych kursach.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualny regulamin znajduje się na stronie szyszkadziergajka.pl
Scroll Up